Charakteristika MŠ

Kapacita materskej školy je pre 100 detí. Budova školy je pavilónový typ, má školskú a hospodársku časť. V školskej časti sa nachádzajú 4 triedy a sociálne zariadenia pre deti a zamestnancov školy. V hospodárskej časti sa nachádzajú školská kuchyňa, práčovňa, pracovňa riad. MŠ a riad. ŠJ, soc. zariadenia a sklady.

Materiálne a technické podmienky školy sú na  dobrej úrovni. V priestoroch materskej školy je množstvo esteticko-funkčných pomôcok, ktoré rozvíjajú senzomotorickú , kognitívnu a sociálno-citovú  stránku osobnosti dieťaťa, pri ich tvorbe sa uplatňuje kreativita učiteliek. Kabinety školy sú vybavené novými modernými audiovizuálnymi a didaktickými pomôckami. Školská knižnica vlastní aktuálne vydania  odbornej, náučnej a detskej literatúry, ktorá je využívaná v procese výchovy a vzdelávania.

Interiér tried je estetický upravený - laminátové podlahy, nový nábytok v triedach, nové koberce, hračky  a učebné pomôcky. Priestory jednotlivých tried sú vymaľované, upravené.

Pre deti je zabezpečené dostatočné množstvo rôznych variabilných a účelových hračiek. V triede č.3 č.4 sú interaktívne tabule využívané ako didaktická pomôcka pri výchove a vzdelávaní v MŠ. 

Hygiena školy je na vysokej úrovni. Využívajú sa ekologický nezávadné čistiace prostriedky. O kvalite hygieny svedčia aj záznamy z kontrol RÚVZ.  Objekt školy je chránený elektronickým signalizačným zariadením.

Exteriér školy tvorí školská záhrada, ktorá je dostatočne veľká a priestranná s množstvom náradia, ktoré slúži na uplatňovanie športovo relaxačných aktivít a oddychu detí. Záhradné vybavenie školskej záhrady, piesok, údržba zodpovedá požiadavkám detí.